Vedtægter for Stige Bådehavn

 

 

Vedtægter for Stigebådehavn.

Vedtægterne er opdateret 23/3-2018

 

§1:  Formål.

Foreningens formål er under godt kammeratskab at fremme interessen for lyst,- og motorbådssejlads.

Endvidere er det et formål at bevare Stige Bådhavn og de omkringliggende arealer som et kulturhistorisk og rekreativt havnemiljø – åbent for alle.

§2:  Medlemmer.

Alle kan blive medlem af Stige Bådehavn, hvis der fremsendes et skriftligt ønske om dette til bestyrelsen. A-medlemmer er dem der har fast havneplads i Stige Bådhavn og betaler havneleje. B-medlemmer er personer på venteliste og andre passive medlemmer.  B-medlemmer har mulighed for, mod årligt kontingent, som vedtages på den årlige generalforsamling, at benytte slæbestedet. B medlemmer har taleret til generalforsamlingen, men ikke stemmeret.
Familiemedlemsskab.
Der kan være 2 personer mand/kone/samlever fra samme husstand på en havneplads.En havneplads med 2 personer koster 2oo kr.ekstra pr. havneplads.
Der kan kun afgives en stemme på generalforsamlingen pr. havneplads.

§3 Havnepladser

 Stk.1. Faste pladser i havnen tildeles af bestyrelsen (havnefogeden) – efter venteliste.

Stk. 2. Hvis ejeren af en plads ikke har fået sin båd i vandet inden 1.maj eller andet er aftalt med havnefogeden, kan pladsen lejes ud for resten af sæsonen.

§4:   Havneleje.

Bådejere opkræves for havneleje helårligt fra den 1/2 til 31/1. Havnelejen fastsættes på hver generalforsamling. Havnelejen tilbagebetales ikke ved ophør i utide. Indmelding efter 1/10 vil være til ½ pris. Dog ikke indskud. Nye medlemmer betaler et indskud, samt første års kontingent hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Indskuddet tilfalder havnen, og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§5:   Regler for betaling.

Undlader en bådejer at betale havneleje ifølge girokortet senest 14 dage fra opkrævningsdatoen, vil vedkommende modtage en rykker og kr. 100,00 i gebyr. Hvis denne ikke betales vil medlemmet blive slettet, og kan først optages, når gammel gæld plus nyt indskud er betalt. Medlemmet har derefter ingen ret til sin gamle plads. Bådejeren må søge om optagelse i havnen ifølge § 2. Ingen bådejer må udlåne eller genudleje sin plads.

§6:   Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 4 og 3. Formand og kasser afgår skiftevis. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Endvidere skal der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for 2 år.

§7:   Udelukkelse.

Bestyrelsen kan, hvis den finder anledning hertil, udelukke en bådejer, for så vidt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer vedtager udelukkelsen. Vedkommende bådejer underrettes skriftligt herom, og opfordres til at udmelde sig straks. Finder udmeldelsen ikke sted i løbet af 2 dage, bekendtgøres udelukkelsen for bådejeren. Den udelukkede kan appellere bestyrelsens afgørelse til den førstkommende ordinære generalforsamling og give møde for at tale sin sag.

§8:   Bemyndigelse.

Bestyrelsen repræsenterer havnen i alle dens forhold er er under ansvar over for generalforsamlingen berettiget til at disponere på havnens vegne. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og dette skal ske når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte et udvalg til varetagelse af havnens interesser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

§9:   Generalforsamling.

Generalforsamlingen er havnens øverste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenlig, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder herom. En sådan henvendelse skal være ledsaget af fortegnelse over de sager, der ønskes drøftet, hvorefter bestyrelsen aftaler dagsordenen og indkalder den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter modtagelsen af henvendelsen. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter. 1: Velkomst, 2: Valg af dirigent, 3:beretning,

4: regnskab, 5: havneleje, 6: indkomne forslag, 7: budget, 8: valg af bestyrelse, 9: planer for havnen, 10: eventuelt.

B medlemmer har taleret til generalforsamlingen, men ikke stemmeret.

§10:   Forslag til generalforsamling.

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dennes afholdelse. Generalforsamlingen kan ved almindeligt stemmeflertal vedtage gyldige beslutninger. Medlemmer har fortrinsret til vinteropbevaring. I tilfælde af pladsmangel i slæbestedet ved vinteropbevaring af både, skal henvisninger fra havnefoged følges.

§11:   Havnefoged.

Bestyrelsen konstituerer en havnefoged ud af den valgte bestyrelse og det er en bådejers pligt at rette sig efter havnefogedens anvisninger, samt rydde op efter sig ved benyttelse af slæbestedet. Det er kun tilladt at stå på vognen i 3 dage, ligesom der ikke må hensættes både og lignende i slæbestedet, så de står i vejen for andre bådejere. Det er havnefogeden bemyndiget at få teknisk assistance til flytning af både og lignende. Regningen vil i første omgang blive betalt af havnen, som sender den videre til betaling af bådejeren som har overtrådt loven.

§12: Forlis.

Både som ligger i havnen og forliser, skal senest 7 dage efter henvendelse være hævet. Dersom dette ikke sker, vil der på ejerens regning og risiko blive overdraget havnevæsnet at drage omsorg for, at fartøjet enten bliver hævet eller fjernet.

§13:    Ordensregler.

Bådene i havnen skal være forsvarligt fortøjret og pæle til agterfortøjringen 1,5 m over bolværket. Det er tilladt at slå en bro imellem bådpladserne, hvis de implicerede plads ejere kan blive enige derom. Ved eventuel tvist, er det bestyrelsen som afgør sagen. Fremmede både som benytter havnen kan få adgang til ophalervognen mod at betale gebyr til havnefogeden. Ophalervognen skal hales på plads efter brugen. Udmeldelse af bådehavnen kan finde sted pr. 1. februar. Skriftlig begæring herom sendes til havnefogeden. Affald og døde fisk må ikke henkastes i havnen. Brug af elvarme, blæsere og lignende i bådene er ikke tilladt.

§14:   Jagtbåde.

Medlemmers jagtbåde må lægges på tomme pladser fra 1/10 – 28/2, men kun efter aftale med havnefogeden.

§15:   Brug af el.

Det er ikke tilladt at bruge strøm til varme, køleskab og lign. med mindre man bruger bimåler. Bimåleren som aflæses af bestyrelsen ved opsætning, og afregnes 1 gang om året.

Det er ok at bruge strøm til håndværktøj, samt at oplade sit batteri dagen før man skal ud at sejle, men ledningen må ikke være i kontakten flere dage i træk. Kan ens batteri ikke holde strøm om vinteren, skal det hjemtages, for at holde det opladet.

§16: Foreningens ophør.

Hvis foreningen nedlægges skal foreningens midler overgå til en anden

forening med samme formål.