Historie om Stige og havnen

Stiges historie

Stiges historie kan føres helt tilbage til oldtiden. Navnet kommer fra gl. danske stehke / stika – pæle nedrammet i søbunden i forsvarsøjemed. Fiskeri var fra tidlig tid hovedbeskæftigelsen i byen.

Stige blev fra sidste del af 1600-tallet og frem mod slutningen af 1700-tallet havneby for Odense med sejlads på Østersøen, England, Holland, Frankrig samt havne ved Middelhavet. I 1733 var 15 skibe hjemmehørende i Stige og i 1769 kulminerede det med 30 skibe. Da Odense Kanal blev taget i brug i 1804, flyttede man havnen ind til Odense, og dermed var byens storhedstid som søfartsby slut.

Stige forblev dog – indtil slutningen af 2014 - med at være en “færge by”. Danmarks mindste færge, Stige Færgen, har i generationer hægtet Stige og den modsatte side af noret, fjorden – og kanalen sammen. Den nuværende færgefart blev etableret i 1904, da kanalen blev lagt om og fik sit nuværende løb. Færgefarten ophørte i slutningen af december 2014 grundet den ny opførte kanalbro – Odins broen – ved Rismarksvej ”nede” ved Søhus.

 

Stige Bådehavns tidlige historie

Den uheldige hollænder
I senmiddelalderen havde Odense købmænd ladeplads i Kerteminde, hvilket medførte en meget lang transportvej ad dårlige veje via Munkebo, Agedrup og Åsum. Senere flyttede man ladepladsen til Munkebo og siden igen til Biskorup, der ligger et par kilometer oppe ad Odense å. Biskorup var ikke særlig egnet, da åmundingen har tilbøjelighed til at sande til.
I begyndelsen af 1680 kom en hollandsk skipper ud af kurs på fjorden og fandt ved et tilfælde en dyb rende ind forbi Klintebjerg. Hvad der således var et uheld for hollænderen, skulle vise sig at være et held for udviklingen i Stige, Hauge og for Odenses søhandel.

Søfartens spæde start
Allerede i 1690’erne fik et par skippere lov til at slå sig ned på Kronens jord i Stige, og det må være begyndelsen til den søfart, som kom til at foregå med Stige som hjemsted i de næste 100 år, indtil Odense kanal blev anlagt omkring år 1800. De skibe, der hjemhørte i Stige, blev indregistreret ved tolddistriktet i Odense. Men skippere og menige søfolk boede i stor udstrækning i de små byer ved fjorden.
Fra denne tidlige periode kendes kun enkelte fartøjer af omtale, men på grundlag af toldregnskaber har det været muligt at kortlægge de rejser, som i 1733 blev foretaget af galeothen ”Unge Tobias” ført fra Stige til Norge. På denne rejse medbragte man på udturen korn og andre landbrugsvarer, medens returlasten bestod af træ og jern.

De berejste stigeskippere
Selvom man nu sejlede helt ind i Odense fjord, var sejladsen besværlig. Farvandet var meget lavvandet, og al lastning og lodsning skete ”midtsunds”, dvs. at skibene måtte ankre op et stykke ude i fjorden. Varerne måtte derpå sejles til og fra skibene i fladbundede pramme fra Skibhusene, hvorfra der var landtransport ad vejen til Odense.
De ryttergodset blev solgt på auktion i 1764, købte de fleste skippere deres huse til selveje, og nu var de svære at overtale om at flytte til Odense. Af de ca. 30 skippere, som sejlede med Odense fjord som base i 1787, boede de 26 i Stige, Hauge og Skibhusene, og resten i Seden og Odense. Flere ejede gårde, mens resten havde jordløse huse.
Det vides, at stigeskipperne kom langt omkring.
I begyndelsen var det England, Holland og Frankrig, men siden gik turene helt til Middelhavet. I begyndelsen af 1800-tallet begyndte det at gå ned ad bakke for skibsfarten i Stige. Dels var Englandskrigen i gang, men ikke mindst var det anlægget af Odense kanal, der gav Stiges skibsfart dødsstødet, da skibene flyttede ind til Odense Havn.

Kilde: A. Monrad Møller, V. Bang og Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

 

Historien om Færge-Hans

Stige Færge
Stige Færge er Danmarks mindste rederi, som ejes af Odense kommune og består af to færger: Færgehans og Stige II. Færgerne sejler imellem Stige og Bogø nord for Odense. Kanalen er knap 80 meter bred, og overfartsiden er ca. 1-2 minutter og sparer passagererne for en omvej på 6-10 km.
Den første færge sejlede over kanalen omkring 1807. Det var lokale landmænd og gartnere, der krævede en overfart, fordi kanalen havde adskilt dem fra deres marker. Den første færge var en stor kabeltrukket pram, som var i stand til at tage heste og hestekøretøjer med over. En stålwire var spændt over kanalen, og ved hjælp af et håndtag kunne én mand trække båden over.
I 1904 startede færgen med at sejle fra den nuværende position. Færgerne sejlede, når nogen skulle over kanalen, men i 1955 blev det ændret, så færgen sejlede fra 05:30 om morgenen og indtil midnat. Når folk skulle over, ringede de med klokken, der bl.a. hang på færgeskuret.
I 1947 etableredes den første "kanalforbindelse", som bestod af brædder der blev lagt på stiger. Det kostede 10 øre at passere "broen", som blev halet ind, når et skib skulle passere. Dette var som bekendt en enlig svale. Det kunne kun lade sig gøre, når der var is på kanalen.

Den tragiske ulykke
Søndag den 15. maj 1977 ramtes Stige færge af en frygtelig ulykke. Den amerikanske slæbebåd Billy B skulle passere færgelejet. Slæbebåden havde fået fat i et stor stykke tømmer, som den slæbte hen over havbunden.Tømret fik fat i stålwiren, og den lille kabelfærge blev trukket ned. To børn omkom ved ulykken. På baggrund af den tragiske ulykke besluttedes det, at det ikke længere var sikkert at have en kabelfærge.
Færgerutens eksistens har flere gange været truet på grund af driftsomkostningerne. Senest i 2006 hvor et spareforslag anbefalede lukning, men politikerne ønskede ikke at lukke den populære smutvej for gående og cyklister. Den benyttes af mange pendlere heriblandt mange ansatte på Lindø Værftet.
I 2014 skal Odins Bro over kanalen efter planen stå færdig. Dette betyder sandsynligvis, at Stige færgen sejler sin sidste tur. Det kan man jo kun være ked af som Stigeborger, da færgen har været en væsentlig del af Stiges historie og kultur i over 200 år. Man kan jo håbe, at vi får lov at beholde en af færgerne - om ikke andet andet for turismens skyld (og lidt for vores egen!).

Færge-Hans
Færgemand Niels Peter Nielsen overtog forpagtningen af Stige Færge i 1914 efter at have sejlet på langfart og været dykker ved Odense havn. Ved hans død i 1920 overtog hans enke forpagtningen, og Niels Peters søn Karl, der sejlede på langfart, kom hjem og hjalp hende.
I 1932 begyndte den yngste søn Hans som hjælper og overtog forpagtningen i 1948 ved sin mors død. Hans Nielsen blev aldrig kaldt andet end Færgehans af Stigeborgerne. Han fejrede 50 års jubilæum på overfarten den 16. marts 1982. Færgehans døde godt 2 måneder efter (23. maj) sit jubilæum, 63 år gammel.

Kilde: http://www.stigeonline.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=151

 

Stige Bombebøsse

Stige Bombebøsse stod ved Stige færge og blev oprettet i 1854 af en lods, en skipper, en væver og læreren i Stige, som skulle være regnskabsfører. Formålet med bøssen var at understøtte forliste søfolk, de efterladte efter søfolk, og gamle søfolk, der havde bidraget til kassen. Man har flere gange udbetalt penge fra bøssen til folk, der forliste, men man smed ikke om sig med pengene. Omkring århundredeskiftet (1900) udbetaltes enkepension til 25-30 enker. Bombebøssen kan ifølge lovene ikke ophæves.

Den første bombebøsse blev oprettet i 1819 som en stiftelse for gamle, trængende søfolk i København. Den blev oprettet ved kongelig resoultion den 2. november 1819. Bombebøssen var en granat, der blev omdannet til en indsamlingsbøsse.

Stige Bombebøsse er blevet restaureret og opstillet i Stige igen den 28/4-2012 ved Stige Bådehavn.

En stor og varm tak til Ingrid Nielsen!

Kilde: Ingrid Nielsen, Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

 

 

Besøgende

Stige er en lille by, der bugner af muligheder for hygge og samvær. En oplevelse du skal give dig selv, er at tage hertil. Stige Bådehavn er en hyggelig lille havn, med dejlige græsarealer og tilhørende bænke, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Stige er bestemt et besøg værd. Den hyggelige atmosfære mærkes som noget af det første, og man får helt lyst til at opholde sig her i mange timer.

Odense Kanal slår sin vej forbi Stige Bådehavn, og her kan man opleve de store skibe, der dagligt sejler igennem. Får man lyst til at fiske, kan man tage sin fiskestang over skulderen og slå sig ned ved havnens bredder og fange nogle fisk. Stige Bådehavn er en oplagt mulighed for at få en hyggelig dag med familien eller vennerne med den hyggelig havneidyl omkring sig.

Cykeltur til Stige
Skulle man derimod have lyst til cykle Odense rundt, kan du planlægge din cykelrute forbi Stige Bådehavn. Her kan du stoppe op og nyde frokosten omgivet af vand blandt de autentiske, sorte fiskehuse. Skulle du have glemt madpakken, er der forskellige handlemuligheder i nærheden af bådhavnen. Fra Stige kan du cykle videre langs kanalen ind til centrum af Odense.

På linket nedenfor kan du se et kort over cykelruten. Turen er 7 km lang og bestemt ikke kedelig. Hertil kan bl.a. nævnes, at vejen fører dig forbi Næsbyhoved skov, hvor der i dag ligger et spændende voldsted med rødder helt tilbage til middelalderen.

Link til cykelrute: http://www.visitfyn.dk/fyn/cykelrute-31-32-bogense-odense